Adatvédelmi nyilatkozat

  Marketing célú kommunikációhoz KAPCSOLODÓ adatkezelés A kommunikációhoz való hozzájárulás visszavonásához kapcsolódó adatkezelés (Robinson Lista)

 

Adatkezelő

 

(azaz ki jogosult a megadott személyes adatait érintő döntések meghozatalára)

név: Naja Forest Kft.

székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

 

Elérhetőségek:

postai levelezési cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

e-mail postafiók: info@najaforest.hu

 

Adatkezelés célja

 

(azaz, milyen cél érdekében kezeljük a számunkra megadott személyes adatait)

 

Az adatkezelő tulajdonában áll a www.najaegeszseg.com weboldal. Az adatkezelés célja a www.najaegeszseg.com weboldalhoz kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése az Ön által a regisztrációkor megadott elérhetőségeire.

A www.najaegeszseg.com direkt marketing célú megkeresésekre adott hozzájárulások visszavonásának rögzítése, és a visszavont személyeknek a hírlevél adatbázisból törölt adatainak külön listán kezelése annak érdekében, hogy ismételt hozzájárulás megadásáig direkt marketing megkereséssel ne keressük őket.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám

(Az adatkezelésünket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentettük, azt a hatóság a feltüntetett számon nyilvántartásba vette.)

NAIH- NAIH –

Az adatkezelés jogalapja

(azaz, milyen felhatalmazás / jogosultság alapján kezeljük az Ön személyes adatait)

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján jogosultak vagyunk az Ön által megadott személyes adatokat kezelni.
Ön a hozzájárulását azzal adhatja / adhatta meg, hogy a vonatkozó regisztrációs űrlapot személyes adataival kitöltötte és az ott szereplő adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot aláírta. A hozzájárulását a hírlevélről történő leiratkozással, illetve adatai törlése iránti kérelemmel együtt tudja megadni.
Hozzájárulás visszavonását követő esetleges adatkezelés

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján meghatározott körülmények fennállása esetén jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait azt követően is kezelni, hogy Ön az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy a további adatkezelésre

a) a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) a saját avagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

kerül sor, és a fenti érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, azaz, amennyiben a további adatkezelés nem okoz Önnek nagyobb sérelmet, mint számunkra a további adatkezelés elmaradása.

Kezelt személyes adatok köre

(azaz, melyek azok a személyes adatok, amelyeket kezelünk)

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)

A hírlevélre feliratkozó személy a saját személyes adatait adhatja meg. Az adatkezelő kizárja a felelősségét az érintett feliratkozó által jogellenesen vagy tévesen, hibásan megadott személyes adatok kezeléséért.

Adatkezelés időtartama

(azaz, mennyi ideig kezeljük az adatait, mikor töröljük azokat)

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön nem kéri személyes adatainak a törlését vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve leiratkozik a hírlevélről. A hírlevélre történő ismételt feliratkozásig vagy a leiratkozás visszavonásáig.

Adatfeldolgozó

(azaz azon személyek, cégek, amelyek a megadott adatok kapcsán műveletet jogosultak végezni)

 

név: Naja Forest Kft.

székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

e-mail: info@najaforest.hu

postai levelezési cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

adatfeldolgozási tevékenység: személyes adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, elektronikus hírlevelek kiküldése

 

Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

 

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk.

A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában az adatkezelő és adatfeldolgozó munkatársai jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Adatbiztonság

Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

Munkatársainkat és az adatfeldolgozásban közreműködő személyeket felhívjuk az adatok bizalmas kezelésének követelményére. Az adatokhoz való hozzáférést az elérhető technológiai megoldások közül a leginkább hatékony, biztonságos formában korlátozzuk, a jogosulatlan hozzáférések információ technológiai eszközök révén visszakereshetőek.

 

Az Ön jogai

 

 1. Tájékoztatás kérése:

Az adatfeldolgozókon megadott elérhetőségeinken (lásd a táblázat adatfeldolgozóra vonatkozó sora) bármikor tájékoztatást kérhet az alábbiak tekintetében: az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége, az adatvédelmi incidens (azaz kifogásolt jogsértés) körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések, továbbá – a személyes adatai esetleges továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapja és címzettje.

A tájékoztatást a kérelme benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adjuk meg. Válaszunkat elsősorban olyan formában küldjük, ahogy a tájékoztatás iránti kérés érkezett, ezért szóban előterjesztett kérelem esetén kérjük, hogy külön jelezze, ha válaszunkat írásban kéri.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért jogosultak vagyunk ügyintézési díjat felszámítani, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértést nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor. A sikertelen ismételt kérelem díj: 5.000 Ft.

 1. Személyes adatai helyesbítésének kérése

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.

 1. Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot töröljük, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. Ön a személyes adata(i) törlését kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 1. Személyes adatainak zárolása

Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetjük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 1. Tiltakozás

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha

 • úgy ítéli meg, hogy a jogszabályban előírt kötelező adatkezelés esetét kivéve az adatkezelést kizárólag a saját érdekünkben, saját vagy más jogos érdekének érvényesítése érdekében végezzük;
 • úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak,
 • erre Önt valamely jogszabály a fentieken túl feljogosítja.

Tiltakozását kérjük, hogy írásban a fenti elérhetőségeink valamelyikére küldje meg akként, hogy leveléből az Ön személyazonosságát kizárólag megállapíthassuk. Levelében kérjük, hogy fejtse ki, mi a tiltakozásának az oka. Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy levelében azt a postai címet vagy e-mail címet is adja meg, ahova a válaszunkat küldhetjük. Ennek hiányában az Ön által korábban megadott elérhetőségek valamelyikére kézbesítjük a választ. Ez esetben a kézbesítés esetleges sikertelenségéért felelősségünket kizárjuk.

Amennyiben a válaszunkban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Igényérvényesítés módja

 

Hogyan érvényesítheti fenti jogait, igényeit?

 1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

 1. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

 

A NAIH elérhetőségei:

honlap: www.naih.hu

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.